Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
4
GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO ADMINISTRAZIOA

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

OGASUN ETA FINANTZA DEPARTAMENTUA

632/2014 FORU AGINDUA, abenduaren 1ekoa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Adminis­trazioaren eremuan faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrari eta fakturen kontabilitate erregistroari buruzko alderdi ­batzuk arau­tzen dituena.    

Abenduaren 27ko 25/2013 Legeak, faktura elektronikoa susta­tze­koak, fakturen kontabilitate erregistroa sortu du, eta prozedura ezarri du faktura horiek herri administrazioetan tramita­tzeko, organo eskudunen segimendu-jarduketak arau­tzeaz gainera. Amaierako bosgarren xedapenak legearen oinarrizko izaera aldarrika­tzen du, eta horrek esan nahi du herri administrazio guztiei aplikatu beharrekoa dela.

Legearen 2. artikuluan aplikazio eremu subjektiboa ezar­tzen da. Horrela, artikulu horrek dio herri administrazioen eta ondasun eta zerbi­tzu horni­tzaileen arteko harreman juridikoen esparruan egiten diren fakturei aplikatuko zaiela legea. Gainera, legearen ondorioetarako, herri administrazio­tzat hartuko dira Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak, azaroaren 14ko 3/2011 Legegin­tzako Errege Dekretu bidez onartuak, 3.2 artikuluan aipa­tzen dituen ente, organismo eta erakundeak.

Foru Administrazioaren esparruari dagokionez, lege horrek Gipuzkoako Foru Aldundian eta Uliazpi eta Kabia Organismo Autonomoetan du eragina.

Bestalde, 4. artikuluak dio herri administrazioari ondasunak entregatu edo zerbi­tzuak egin dizkioten horni­tzaileek faktura elektronikoa egin eta igorri ahal izango dutela. Guztiarekin ere, jarraian aipa­tzen diren entitateak beti egongo dira behartuta faktura elektronikoa erabil­tzera eta hura dagokion sarrera-puntu orokorrean aurkeztera:

a)  Sozietate anonimoak;

b)  Eran­tzu­kizun mugatuko sozietateak;

c)  Espainiar nazionalitatea ez duten per­tsona juridikoak eta nortasun juridiko gabeko entitateak;

d)  Zerga araudiak ezarritakoaren arabera, Espainiako lurraldean egoiliar ez diren entitateen sukur­tsa­lak eta establezimendu iraunkorrak;

e)  Aldi baterako enpresa elkarteak;

f)  Interes ekonomiko taldeak, interes ekonomikoko Europako taldeak, pen­tsio fun­tsak, arrisku-kapitaleko fun­tsak, inber­tsio fun­tsak, aktiboak erabil­tzeko fun­tsak, hipoteka-merkatua erregulariza­tzeko fun­tsak, hipotekak tituliza­tzeko fun­tsak edo inber­tsioak berma­tzeko fun­tsak.               

Hala ere, herri administrazioek beren esku izango dute fakturazio elektronikoaren obligazio horretatik kanpo uztea, erregelamenduz ezarriko den eran, 5.000 euro bitarteko fakturak eta horni­tzaileek herri administrazioen kanpoko zerbi­tzuei luzatutakoak.

6. artikuluak ezar­tzen duenez, Estatuak, autonomia erkidegoek eta toki entitateek faktura elektronikoen sarrera-puntu orokor bat edukiko dute, eta hor jasoko dira haiekin lotuta dauden edo haien mendeko diren entitate, ente eta organismoei dagozkien faktura elektroniko guztiak. Administrazio bateko faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrak bitartekari­tza-soluzio bat eskainiko du faktura aurkezten duenaren eta hura erregistra­tzeko eskumena duen kontabilitate bulegoaren artean.

8. artikuluan fakturen kontabilitate erregistroaren sorrera arau­tzen da. Haren arabera, legearen aplikazio eremuan sar­tzen diren subjektu guztiek fakturen kontabilitate erregistro bana izan behar dute haien jarraipena errazteko, eta erregistro horiek kudea­tzea kontabilitate-eginkizuna hartuta daukan administrazio organo edo unitateari dagokio. Fakturen kontabilitate erregistro hori kontabilitateko informazio sistemarekin lotuta edo bertan txer­tatuta egongo da.

25/2013 Legean jasota dauden bestelako alderdiak bazterrean ­utzi gabe ere, beharrezkoa da hasierako neurriak har­tzea legean ezarritakoa gauza­tzeko, bai fakturen kontabilitate erregistroari dagokionez eta bai faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrari dagokionez.

Horiek horrela, hau.

XEDA­TZEN DUT

1. artikulua.  Faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorra.  

1.  Gipuzkoako Lurralde Historikoko Foru Administra­zioaren esparruan, faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorra Ogasun eta Finan­tza Departamentuko Kontabilitate Zerbi­tzuak kudeatuko du, faktura elektronikoa susta­tzen duen abenduaren 27ko 25/2013 Legeak 6. artikuluan xedatutakoarekin bat.

2.  Sarrera-puntu horren bitartez jasoko dira Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Uliazpi eta Kabia Organismo Autonomoei dagozkien faktura elektroniko guztiak.

3.  Sarrera-puntu horrek bitartekari­tza-soluzio bat eskainiko du faktura aurkezten duenaren eta hura erregistra­tzeko eskumena duen kontabilitate bulegoaren artean. Era berean, ahalbidetuko du faktura elektronikoak 25/2013 Legean zehazten den formatuan igor­tzea.

4.  Faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorraren bitartez aurkezten diren faktura elektroniko guztiak automatikoki sartuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektroniko batean.

5.  Faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrak zerbi­tzu automatiko bat izango du erabilgarri, fakturak erregistra­tzeko eskumena duten kontabilitate bulegoei haiek elektronikoki bidali edo haien esku uzteko.

2. artikulua.  Foru Administrazioaren esparruan faktura elektronikoa erabil­tzera behartuak.

1.  Aurreko 1.2 artikuluan aipa­tzen diren entitateei ondasunak entregatu edo zerbi­tzuak egin dizkieten horni­tzaile guztiek sortu eta igorri dezakete faktura elektronikoa. Horni­tzaile horiek behartuta egongo dira faktura elektronikoa erabil­tzera eta hura dagokion sarrera-puntu orokorrean aurkeztera, entitate hauek direnean:

a)  Sozietate anonimoak;

b)  Eran­tzu­kizun mugatuko sozietateak;

c)  Espainiar nazionalitatea ez duten per­tsona juridikoak eta nortasun juridiko gabeko entitateak;

d)  Zerga araudiak ezarritakoaren arabera, Espainiako lurraldean egoiliar ez diren entitateen sukur­tsa­lak eta establezimendu iraunkorrak;

e)  Aldi baterako enpresa elkarteak;

f)  Interes ekonomiko taldeak, interes ekonomikoko Europako taldeak, pen­tsio fun­tsak, arrisku-kapitaleko fun­tsak, inber­tsio fun­tsak, aktiboak erabil­tzeko fun­tsak, hipoteka-merkatua erregulariza­tzeko fun­tsak, hipotekak tituliza­tzeko fun­tsak edo inber­tsioak berma­tzeko fun­tsak.               

2.  5.000 euro bitarteko fakturak salbue­tsita gera­tzen dira faktura elektronikoa erabil­tzeko obligaziotik eta faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrean aurkeztetik. Dena den, 1. apartatuan xedatutakoa aplikatuta horni­tzaileak behartuta egon badira fakturaren bat formatu elektronikoan egitera 1.2 artikuluan aipatutako entitateetakoren bati ondasun entrega bat edo zerbi­tzu prestazio bat egiteagatik, faktura elektronikoa erabili beharko dute hortik aurrerako ondasun entrega eta zerbi­tzu prestazio guztietan.     

Kontratazio prozedurak 1.2 artikuluan sartuta dauden entitateek bul­tzatu dituztenean, aurreko apartatuan aipatu diren horni­tzaileek faktura elektronikoa egin eta bidal­tzeko obligazioa izango dute baldin eta esleipen zenbatekoa 5.000 euro baino handiagoa bada, kasu bakoi­tzean faktura­tzen den zenbatekoa zeinahi dela ere.

3. artikulua.  Faktura elektronikoen eta haien sinadura elek­tro­nikoaren formatua.

Faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorraren bitartez bidal­tzen diren faktura elektronikoek faktura elektronikoaren Facturae formatua izango dute, 3.2 ber­tsioa, eta sinadura elektronikoaren formatua XMLAdvanced Electronic Signatures (XAdES) espezifikazioaren araberakoa izango da.

4. artikulua.  Gipuzkoako Foru Aldundiko faktura elektronikoen sarrera puntu orokorrari atxiki­tzea.

1.  aktura elektronikoen sarrera-puntu orokor bat ezar­tzeko obligazioa bete­tzeko –Faktura elektronikoa susta­tze­ari buruzko abenduaren 27ko 25/2013 Legearen 6. artikuluan jaso­tzen da obligazio hori–, Gipuzkoako toki entitateak, eta haiei lotutako edo haien mende dauden ente edo organismoak, ­atxiki ahal izango dira Gipuzkoako Foru Aldundiko faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrari, zeinak emango baitizkie horni­tzaileen faktura elektronikoei dagokienez aipatutako puntuan aurreikusita dauden fun­tzionalitateak.

2.  Faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrari atxiki­tzeko egin­tzak jasota ­utzi behar du Gipuzkoako Foru Aldundiko faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrari atxiki­tzeko borondatea, bai eta plataforma erabil­tzeko baldin­tzak –Ogasun eta Finan­tza Departamentuak zehaztutakoak– osorik onar­tzeko borondatea ere.

3.  Beren sistema informatikoak faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrarekin integratu eta bateragarri egitearren atxi­kitako entitateek abian jarri behar dituzten garapen teknikoak atxi­kitako entitate bakoi­tza­ren aurrekontuen kargura finan­tza­tuko dira.

4.  Atxi­kipena borondatezkoa bada ere, sor­tzen dituen kostu ekonomikoak ordaindu beharra ekar dezake berekin.

5. artikulua.  Fakturen kontabilitate erregistroa kudea­tzea.

1.  Gipuzkoako Foru Aldundiaren esparruan, fakturen kontabilitate erregistroa kudea­tzea Ogasun eta Finan­tza Departa­mentuko Kontabilitate Zerbi­tzuari dagokio.

Erregistro hori kontabilitateko informazio sistemarekin lotuta edo bertan integratuta egongo da.

2.  Faktura jaso­tzen duen administrazio-erregistroak Kontabilitate Zerbi­tzura bidaliko du berehala, fakturen kontabilitate erregistroan haren oharra egin dezan.

Faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrean aurkeztutako faktura elektronikoak elektronikoki bidaliko dira, puntu horretan izango den zerbi­tzu automatiko baten bitartez, fakturan ager­tzen den kontabilitate bulegoaren arabera kasuan kasu dagokion kontabilitate erregistrora. Fakturan adierazi behar da zer administrazio-organori dagoen zuzenduta, Sektore Publi­koko Kontratuen Legearen testu bateginak, azaroaren 14ko 3/2011 Legegin­tzako Errege Dekretuaren bidez onartuak, hogeita hamahirugarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraituz.

3.  Fakturen kontabilitate erregistroan faktura baten oharra har­tzeak berekin ekarriko du faktura horri identifikazio-kode bat eslei­tzea kontabilitate erregistroan. Faktura elektronikoen kasuan, kode hori faktura elektronikoen sarrera-puntu orokorrari jakinaraziko zaio.

3.  Faktura balekoa bada, Kontabilitate Zerbi­tzuak organo eskudunari bidaliko dio, faktura-egileak egindako ondasun entregari edo emandako zerbi­tzuari adostasuna emateko prozedura tramita dezan eta obligazioa aitor­tzeko espedienteari dagozkion gainerako jarduerak egin ­ditzan.   

4.  Dagokion organo eskudunak obligazioa aitortutakoan, proposamenaren tramitazio kontableak edo ordainketa-aginduak proposamenaren xede den faktura (edo fakturak) identifikatuko ditu fakturen kontabilitate erregistroan esleitutako identifikazio kodeen bidez.

6. artikulua.  Fakturen kontabilitate erregistroaren baldin­tza fun­tzional eta teknikoak.

Fakturen kontabilitate erregistroak bete behar dituen baldin­tza fun­tzional eta teknikoei dagokienez, faktura elektronikoa susta­tzen duen abenduaren 27ko 25/2013 Legean xedatutakoaz gain, ekainaren 24ko HAP/1074/2014 Aginduan ezarritakoa ere aplikatuko da.

XEDAPEN GEHIGARRIA

Foru agindu honetan berariaz araututa ez dagoen guztian, aplikagarria izango da abenduaren 28ko 25/2013 Legea, faktura elektronikoa susta­tze­koa, eta lege hau gara­tzen duen araudia.

XEDAPEN INDARGABE­TZAILEA

Indarrik gabe gera­tzen dira foru agindu honetan xedatutakoarekin bat ez datozen maila bereko edo txi­kiagoko xedapen guztiak.

AMAIERAKO XEDAPENA

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondorengo egunean jarriko da indarrean foru agindu hau.

Aurrekoa gorabehera, 2. artikuluan xedatutakoa 2015eko urtarrilaren 15ean jarriko da indarrean.

Donostia, 2014ko abenduaren 1a.—Helena Franco Ibarzabal, Ogasun eta Finantza Departamentuko foru diputatua.
                (10987)