BoletinOficialPortlet BoletinOficialPortlet

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
3
TOKI ADMINISTRAZIOA

DEBAKO UDALA

Iragarkia

2018ko apirilaren 13ko Udalba­tza­rraren erabaki bidez, behin betiko izaeraz onartu da 2018ko Aurrekontu Orokorra.   

Aipatu Aurrekontu Orokorra honakotaz osatua dago:

— Udalaren Aurrekontua.

— Deba Musikal Patronatuarena.

— Esku Langin­tza Eskola Fundazioarena eta,

— Itzi­arko Toki Entitate Txi­kiarena.

Laburpen Orokorra ataleka, bai Aurrekontu Orokorrarena bai eta berau osa­tzen duten Erakundeena ere, honako hau da:              

KON­TSO­LIDATUTAKO AURREKONTU OROKORRA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      1      Langileen ordainsariak ............................       2.729.652,00

      2      Ondasun arruten eta zerb. erosketa .........       3.961.383,00

      3      Interesak .................................................            12.230,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................          464.511,00

                  B)  kapitalaren eragiketak

      6      Inber­tsi­o errealak ....................................          294.308,00

      8      Finantz aktiboen aldaketa ........................              3.000,00

      9      Finantz pasiboen aldaketa .......................          326.540,00

                          Guztira .......................................       7.791.624,00

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      1      Zuzeneko zergak .....................................       2.180.856,00

      2      Zeharkako zergak ...................................            50.000,00

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................       1.364.000,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................       4.166.052,00

      5      Ondare sarrerak ......................................            27.710,00

                  B)  Kapitalaren eragiketak

      6      Inber­tsi­o errealen inorengana­tzea ............                     6,00

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................                     0,00

      8      Finantz aktiboen aldaketa ........................              3.000,00

                          Guztira .......................................       7.791.624,00

UDALARENAK

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      1      Langileen ordainsariak ............................       2.115.445,00

      2      Ondasun arruten eta zerbi. erosketa ........       3.201.428,00

      3      Interesak .................................................            12.200,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................       1.679.034,00

                  B)  kapitalaren eragiketak

      6      Inber­tsi­o errealak ....................................          156.260,00

      8      Finantz aktiboen aldaketa ........................              3.000,00

      9      Finantz pasiboen aldaketa .......................          326.540,00

                          Guztira .......................................       7.493.907,00

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      1      Zuzeneko zergak .....................................       2.180.856,00

      2      Zeharkako zergak ...................................            50.000,00

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................       1.233.000,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................       3.999.535,00

      5      Ondare sarrerak ......................................            27.510,00

                  B)  Kapitalaren eragiketak

      6      Inber­tsi­o errealen inorengana­tzea ............                     6,00

      7      Kapital transferen­tzi­ak ............................                     0,00

      8      Finantz aktiboen aldaketa ........................              3.000,00

                          Guztira .......................................       7.493.907,00

DEBA MUSIKAL PATRONATUARENA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      1      Langileen ordainsariak ............................          455.247,00

      2      Ondasun arruten eta zerb. erosketa .........            33.800,00

      3      Interesak .................................................                   30,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................            34.500,00

                  B)  Kapitalaren eragiketak

      6      Inber­tsi­o errealen inorengana­tzea ............              9.500,00

                          Guztira .......................................          533.077,00

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................          122.800,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................          410.077,00

      5      Ondare sarrerak ......................................                 200,00

                          Guztira .......................................          533.077,00

ESKU LANGIN­TZA ESKOLA PATRONATUARENA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      1      Langileen ordainsariak ............................          158.960,00

      2      Ondasun arruten eta zerb. erosketa .........            37.500,00

                          Guztira .......................................          196.460,00

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      3      Tasak eta bestelako sarrerak ...................              8.200,00

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................          188.260,00

                          Guztira .......................................          196.460,00

ITZI­ARKO TOKI ENTITATE TXI­KIARENA

GASTUEN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      2      Ondasun arruten eta zerb. erosketa .........          688.655,00

      4      Transferen­tzi­ak .......................................            37.736,00

                  B)  Kapitalaren eragiketak

      6      Inber­tsi­o errealak ....................................          128.548,00

                          Guztira .......................................          854.939,00

SARREREN EGOERA

Kapitulua                                                 Izena                                                                       Euro

                  A)  Eragiketa arruntak

      4      Transferen­tzi­a arruntak ...........................          854.939,00

                          Guztira .......................................          854.939,00

Denen jakinerako ematen dena argitara, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 112.3 artikuluan eta abenduaren 28ko 39/1988 Legeak. Ogasun Lokalen erregula­tza­ileak, 150.3 artikuluan eta o­tsa­ilaren 26ko 4/1991 Foru Arauak, Entitate Lokalen Aurrekontuzkoak, 150.3 artikuluan xedatutakoaren indarrez.

Deba, 2018ko apirilaren 16a.—Pedro Bengoe­txe­a Loiola, alkatea.   (2606)