Kultur jarduerak antolatzeko, 2.500 biztanle baino gutxiago dauzkaten Gipuzkoako Udal eta entitate txikiei zuzendutako diru laguntzak.


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2021
  • Kulturaren sustapena

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Oinarri hauen helburua da 2.500 biztanlez beherako Gipuzkoako udalerrietako udalei dirulaguntzak emateko modua arautzea, egiten dituzten formatu txikiko kultura jarduerak finantzatzeko, lurraldeko kultura eskaintza orekatze aldera.

 Honako hauek dira diruz lagundu daitezkeen jarduerak:

 Arte eszenikoak: musika, dantza eta antzerkia.

  • Ikusizko eta ikus-entzunezko arteak.
  • Literatur sustapena.
  • Kultura-ondarearekin, materiala eta inmateriala, lotutako jarduerak.
Hartzaileak

Dirulaguntza hauen onuradunak izango dira 1. oinarrian aipatutako jarduerak antolatzen dituzten Gipuzkoako udal edo udal entitateek, baldin eta 2.500 bizilagun baino gutxiago badituzte, eta betiere ekonomikoki bideragarriak diren proiektu edo programak direnean. Bideragarritasun hori dirusarrerak eta gastuak jasoko dituen aurrekontu orekatuaren bitartez frogatu beharko da, hau da, diru-sarreren eta gastuen kopuruak berdinak izango dira, eta diru-sarreren atalean Kultura Zuzendaritza Nagusiari eskatzen zaiona zehaztu beharko da.

Baldintzak

Udalerri bakoitzak eskaera bakar bat aurkeztuko du, bertan jaso ahal izango dituelarik dirulaguntzaren xede diren jarduera desberdinak.

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak 2021eko urriaren 1etik 2022ko irailaren 30era bitartean egin beharko dira.

 

Eskaerak aurkezteko epea

Diru laguntza hauek eskatzeko epea, deialdi hau Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita abenduaren 7an amaituko da.

Aurkeztu behar diren agiriak

Eskaeraren formularioarekin batera, udal eskatzaileek honako dokumentu hauek aurkeztu behar dituzte:

a) Dirulaguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza.

 b) Proiektu, programa edo jardueraren diru sarrera eta gastuen aurrekontu xehatua. Aurrekontua orekatua izango da, hau da, diru sarreren eta gastuen kopuruak baliokideak izango dira, eta eskatzen den dirulaguntzaren kopurua zehaztu beharko da diru sarreren atalean.

c) Erantzukizun aitorpena zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izateari buruz.

Laguntzen zenbatekoa

 Dirulaguntza aurkeztutako aurrekontuaren arabera kalkulatuko da, eta muga hauek izango ditu:

  •  Jarduerak egiteko aurreikusitako gastuaren % 50.
  • 4.000 euro udalerri bakoitzeko,

  • Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatutako zenbatekoa.
Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak, ezarritako dokumentazioarekin batera, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren bidez aurkeztuko dira (https://egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarian sartu eta horretarako bertan eskuragarri jarri den berariazko inprimakia erabiliz; bertan espresuki jasoko baitira aurkeztu beharreko agiri eta informazioak. Eskaerak egingo dira 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 14.2 eta 68.4 artikuluetan ezarritakoari jarraituz. 

Ebazpen Epea

Prozeduraren ebazpenak eman eta jakinarazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da. Epe hori kontatzen hasiko da, kasu bakoitzean, eskaerak aurkezteko epea hasten denetik aurrera.

 

Jaso Beharreko Dokumentazioa

Dirulaguntza emateko edo ukatzeko azken ebazpena, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratutako iragarki baten bidez jakinaraziko da, 3/2007 Foru Arauak, martxoaren 27koak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 17. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta erakunde eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaio.

Administrazio-isiltasunaren efektuak

Oinarri hauetan aurreikusten diren dirulaguntzak emateko prozoeduraren barnean gerta daitezkeen ustezko egintzak ezestekotzat hartu behar dira, 39/2015 Legeak, urriaren 1ekoak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 25.1. a) artikuluan xedatutakoaren arabera.   

Araudi aplikagarria

2021eko azaroaren 24ko, Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala

 

Oharrak Internetera Sarrera

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kulturaren sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.