Subvenciones Subvenciones

Gordailuko zaharberritze lantegian zaharberritze eta kontserbazio praktikak egiteko bekak.

  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2021
  • Kultura ondarea

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Irungo Gordailuan dituen zaharberritzeko eremuetan kontserbazio eta zaharberritze praktikak egiteko emango da beka hau.

Laguntzen zenbatekoa

Beka, guztira 10.000 euroikoa izango da.

Hartzaileak

Beka honen eskatzaile izan daitezke Arte Ederretako fakultateetako lizentziadunak (zaharberritzearen arloan prestakuntzarekin, edo arte lanak zaharberritu eta arta tze ko espezialitatearekin),edo Zaharberri tze ko gradua dutenak; edo Kultur Ondasunen Zaharberrikun tza eta Artapeneko Goi Mailako Eskolako titulua dutenak. Beste gradu hauetan gradudunak direnak (Artearen Historia, Historia edo an tze koak), kon tse rbazio edo zaharberri tze gaietan graduondoko ikasketak egin badituzte.

Baldintzak

a)Karrera amaitua izatea beka honen deialdia baino gu txienez urtebete lehenago.
b) Gi puz koako Lurralde Historikoa osa tzen duten edozein herritan auzotar izatea azken hamar urteotan gu txi enez bost urtez.
c) Beka hau bateraezina izango da ezaugarri bereko beste edozelako beka edo lagun tze kin.
d) Ezin dira beka honetara aurkeztu aurretik Gi puz koako Foru Aldundiarengandik zaharberri tze eta kon tse rbazio arloko beste bekaren bat jaso duten per tso nak.

Aurkeztu behar diren agiriak

Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan ( https://www.gfaegoitza.eus helbidean). Bertan eskegi behar diren dokumentuak hauek dira:

Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria.
Eskatzaileak Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko ziurtagiriak (Kontsultatzeko baimena eman ez bada)
Eskatzailea zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. (Kontsultatzeko baimena eman ez bada)
Gipuzkoako Lurralde Historikoa osatzen duten edozein herritan bost urteko gutxienezko epean azken hamar urtetan bizi izan dela egiaztatzen duen auzotasun administratiboaren egiaztagiria
Kontu korrontearen titularitate ziurtagiria
Egiaztagiri akademikoak eta currículum vitae agirien bidez ziurtatua
 

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaera aurkezteko epea ekainaren 18an bukatuko da

Eskaerak aurkezteko lekua

Egoitza elktronikoa 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

 

 

 

Ebazpen Epea Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak Araudi aplikagarria

1010/274/2020 Foru Agindua, maia tza ren 22koa, 2020 ekitaldiko diru lagun tzen deialdia onar tzen duena. Gordailua. Gi puz koako Kultura ondare higigarriaren zentroan zaharberri tze eremuetan kontserbazio eta zaharberritze praktikak egiteko beka

Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentuak  kudea tzen dituen bekak eta lagun tzak emateko oinarri arautzaileak.
 

Oharrak Internetera Sarrera

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kultura ondarea

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.