Hondakinen prebentzioaren, berrerabilpenaren eta birziklatzearen arloko jarduketetarako diru laguntzak. Ekonomia zirkularra


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2024
  • Ingurumena

Deskribapena:

Azalpena eta diruz lagunduko diren kontzeptuak

Oinarri hauen xedea da udalei, hiri-hondakinak kudeatzeko mankomunitateei, elkarteei, merkataritza-sozietateei eta langile autonomoei dirulaguntzak ematea, norgehiagoka bidez, Gipuzkoako Lurralde Historikoan hondakinen kudeaketaren eremuan ekonomia zirkularra bultzatzen duten jarduketetarako.

Dirulaguntzaren xedearen zati dira diruz lagun daitezkeen jarduerekin zerikusia duten ibilgetu materialaren elementuak erostea. Ezin izango dira ekonomia zirkularreko laguntza-programa honetara bildu nahi ez den publizitatearen aurkako bereizgarriak, ontziak, pitxerrak, prebentzio-gidak eta sentsibilizazio-ekintzak eta/edo -kanpainak.

Era berean, ezin izango dute dirulaguntzarik jaso soilik teorikoak diren proiektuek, ezta Trantsizio Ekologikoaren Zuzendaritzarekin dirulaguntzetarako hitzarmenak dituzten erakundeek aurkeztutakoek ere.

Dirulaguntzaren zenbatekoak ezin izango du gainditu diruz lagun daitezkeen gastuen zenbatekoaren % 75, gehienez ere 35.000 €jarduketako, 50.000 €lehentasunezko proiektuen kasuan.

Diruz lagun daitezkeen jarduerek toki-izaera nabarmena dute, eta dirulaguntzen erakunde onuradunak toki-erakundeak izango dira.

Alderdi aipagarriak

- Lehentasun handiena izango duten ekintzak honako hauek izango dira: gaikako bilketa bultzatzeko sentsibilizazio- edo komunikazio-kanpainak egiteko proiektuak, sorkuntzaren araberako ordainketa-sistemen proiektuak edo hobekuntza-proiektuak (digitalizazioa eta sensorika barne), berrerabilpen-proiektuak eta hondakin handien edo TEEH hondakinen atez ateko bilketa bultzatuko duten proiektuak. Lehentasunezko proiektu horiek Gipuzkoako hondakinen mankomunitateek egingo dituzte. Udalek ere aurkeztu ahal izango dituzte horrelako proiektuak, baldin eta hondakinak edo mankomunatuta ez dauden ekintzak badira.

- Gainerako ekintzen artean, lehentasuna dute hondakinak prebenitzeko ekintzek, elikagaiak alferrik galtzea saihesten dutenek, ehungintzaren sektorean ekonomia zirkularra sustatzen dutenek eta biohondakinei buruzkoek.

- Balorazioan, honako formula honen arabera lortuko da puntuazioa: (a+b+c+d+e+f)* d.

a. Lehentasuna hondakinen tratamendurako Europako hierarkiaren arabera (gehienez 30 puntu)

b. Hondakinen zatikiaren interesa (gehienez 30 puntu)

c. Ekintzaren eraginkortasuna (gehienez 30 puntu)

d. Ekintzaren kalitatea eta garapena (puntu bat gehienez)

e. Ekintzaren berrikuntza eta etorkizuneko potentziala (5 puntu, gehienez)

f. Genero-ikuspegia (gehienez 5 puntu)

- 3.000 euroko gutxieneko aurrekontua ezartzen da, 5.000 biztanletik beherako udalen kasuan izan ezik.

Onuradunak

a) Udalak

b) Hondakin mankomunitateak

c) Gipuzkoako Lurralde Historikoan aritzen diren irabazi asmorik gabeko entitateak

d) Helbide bat Gipuzkoako Lurralde Historikoan duten merkataritza-sozietateak eta kooperatiba-sozietate forma duten enpresak, betiere bertan jarduten badute.

e)  Langile autonomoak, helbide fiskala Gipuzkoan dutenak.

Baldintzak

Diru laguntza jasoko bada, jarduketak hasi gabe egon behar du deialdiari dagokion urteko urtarrilaren 1ean, eta deialdiari dagokion urteko urriaren 31ren aurretik gauzatu eta zuritu beharko da. Diru laguntza emateko ebazpenean definitutako azken epe hori amaitzean dagokion zuriketa egin ez bada, diru laguntza jasotzeko eskubidea galdutzat jotzeko prozedura bideratuko da, 13 oinarrian xedatutakoa aplikagarria ez bada.

Eskaerak aurkezteko epea

Azken eguna: 2024ko apirilaren 25a.

Aurkeztu behar diren agiriak

Eskabidea, jarraian adierazitako dokumentazioarekin batera, Internet bidez aurkeztuko da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez (https://www.gfaegoitza.eus). Bertatik, dirulaguntzen atarira sartu eta horretarako prestatutako berariazko inprimakia beteko da. Eskabideari dokumentazio hau erantsiko zaio:

a) Egin beharreko jardunaren eta, hala badagokio, proiektu teknikoaren memoria deskribatzailea (gehienez 25 orrialde). Egin beharreko lanen denbora-plangintza jasoko dute. Zehazki, honako dokumentu hauek aurkeztuko dira, besteak beste:

• Dirulaguntzaren xede den ekintzaren justifikazioa, Sail honen politika eta estrategiekiko sinergiak eta lerrokatzea barne.

• Lortu nahi diren helburuak, dagozkien adierazleen bidez behar bezala kuantifikatuta, eta diruz lagundutako jarduerak izango duen zabalkundea. Proiektuak kantitate esanguratsuak prebenitzea, berrerabiltzea edo birziklatzea badakar, proiektuak urtebetean izan dezakeen prebentzio-, birziklatze- edo berrerabiltze-potentziala kilogramotan kalkulatu beharko da.

 • Laburbilduz, diruz lagundutako proiektuak edo jarduerak genero-ikuspegia nola txertatzen duen (bai erakunde eskatzailearen helburuen eta jardueren artean, bai dirulaguntza eskatzen den proiektuan edo jardueran genero-ikuspegia diagnostikatuz eta ebaluatuz).

b) Jarduketaren aurrekontu xehatua, partidaka banakatua, gastu- eta inbertsio-partidak behar bezala bereizita. Horien banakatze- eta zehaztapen-maila ere baloratuko da.

c) Etxeko eta komunitateko konpostajeari buruzko proiektuen kasuan, erakunde eskatzaileak (udalak edo mankomunitateak) adierazi beharko du zenbat familiak egiten duten jarduera hori bere jardun-eremuan. Gainera, proposatutako ekintzak jarduera hori egiten duten familien kopuruan izango duen eragina adierazi beharko da.

d) Diruz lagundutako berrerabilpen-jarduketen kasuan, erakunde onuradunek xede horrekin kudeatu dituzten hondakinen datuak kilogramotan eman beharko dituzte. Informazio hori adierazleak eta helburuak kalkulatzeko erabiliko da, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak argitara dezan, sekretu estatistikoa hartuko da kontuan beti.

e) Erakunde eskatzailean Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauaren 12. artikuluan adierazitako onuradun izatea eragozten duen arrazoirik ez dagoela adierazten duen erantzukizunpeko adierazpena. Erantzukizunpeko adierazpen hori aplikazio informatikoaren bidez egin ahal izango da. Ondoren egiaztatu ahal izateko, Gipuzkoako Foru Aldundiak beharrezko kontsultak eta egiaztapenak egingo ditu. Eskatzaileak uste badu datu horiek ez direla kontsultatu behar, datu horiek emateaz gain, arrazoituta justifikatu beharko du aurka dagoela. Eskubide hori baliatu ahal izango duzu, bai eta datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo mugatzeko eskubidea ere, arduradunarengana joz, https://egoitza.gipuzkoa.eus helbidean jarritako inprimakien bidez.

f) IV. a) eranskina, dirulaguntzetan genero-ikuspegia txertatzeari buruzkoa, beteta.

g) Merkataritza-sozietateek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek, aurretik adierazitakoaz gain, honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

•Merkataritzako Erregistroan edo, hala badagokio, dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eratze-eskrituren eta estatutu sozialen kopia.

•Eskabidea sinatzen duenak erakundearen izenean jardun dezakeela egiaztatzen duen agiriaren kopia eta haren NANa.

h) Kapital Pribatua duten merkataritza-sozietateen kasuan, enpresaren Jardueraren Lizentzia edota, behar bada, Ingurumeneko Baimen Bateratua.

i) Merkataritza-sozietateek eta irabazi-asmorik gabeko erakundeek, aurretik adierazitakoaz gain, honako hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

•Merkataritzako Erregistroan edo, hala badagokio, dagokion erregistro ofizialean inskribatutako eratze-eskrituren eta estatutu sozialen kopia.

•Eskabidea sinatzen duenak jardun dezakeela egiaztatzen duen agiriaren kopia.

j) Irabazi-asmorik gabeko erakundeek eredu 036 aurkeztu beharko dute.

Ebazpena emateko epea

Gehienez 3 hilabete, deialdia argitaratzen denetik hasita.

Jasoko diren agiriak

Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko den ebazpena.

Isiltasun administratiboaren ondorioak

Ezezkoa.

Informazio osagarria

Beste kontaktu batzuk:

Ingurumen Zerbitzua: 943 112948

e-posta: gipuzkoaingurumena@gipuzkoa.eus

Araudi aplikagarria

2007ko martxoaren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko diru laguntzei buruzkoa (GAO, 71 zk., 2007ko apirilaren 12a); eta foru arau hori garatzen duen Erregelamendua (2008ko apirilaren 29ko Foru Dekretua).

Berariazkoa:

Etxeko hondakinen, horien antzekoen eta merkataritzako hondakinen sorrera prebenitzeko eta gaika biltzeko jarduketetarako diru laguntzak emateko oinarri erregulatzaileak.

Interneteko sarbidea

Laguntzak, bekak eta dirulaguntzak - Egoitza elektronikoa - Gipuzkoako Foru Aldundia

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Ingurumena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.