«elkar-EKIN Lanean» Inbertsioak eta bidegarritasun proiektuak


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Proiektu Estrategikoak

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak: 

• Laneratzeko enpresak sortzearen edo dauden laneratze enpresak jarduera berrietan dibertsifikatzearen bideragarritasuna kontuan hartzen duten merkatu azterlanak.

• Gizarteratze prozesuan dauden pertsonentzako lanpostuak sortzera edo mantentzera bideratutako azpiegituretan, ekipamenduetan eta instalazioetan egindako inbertsioak.

 

Diruz lagundu daitezkeen kostuak:

• Diruz lagungarriak izango dira erakunde eskatzaileak aurkezten duen aurrekontu banakatu eta xehatuan jasotako kostuak, inbertsioren  garapenari zalantzarik gabe lotuta daudenean.

• Barneko langileen kostuak hautagarri izango dira, gehienez ere 35 euro/orduko.

Proiektuari eskainitako orduen ziurtagiri bat aurkeztuko da.

 

• Kanpoko langileen kostuen kasuan, hautagarri izango dira, gehienez ere 69,29 euro/orduko.

Proiektuari eskainitako orduen ziurtagiri bat aurkeztuko da.

 

Departamentuak kostu hautagarriak aztertu eta erabakiko ditu, honako hauek kontuan hartuta: proiektuaren konplexutasun maila, espero den inpaktua, entitateak esparru horretan duen gaitasun profesionala, lehiarik dagoen ala ez, eta, betiere, merkatuaren balioa gainditu gabe.

 

Ez dira kostu hautagarriak izango:

• Bidaiak eta mantenu gastuak.

• Onuradunarekin lotura duten pertsonei edo erakundeei dagozkienak, salbu eta:

a) Merkatuko baldintza arrunten araberakoak badira; eta

b) Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko Departamentuaren aldez aurreko baimena lortu bada.

 

Laguntzen zenbatekoa
  • Laneratze enpresak sortzea edo dibertsifikatzea bideragarria den ikertzeko merkatu azterketen kasuan, laguntza kostu hautagarrien % 85ekoa  izango da eta dirulaguntza, gehienez ere, 8.000 eurokoa.
  • Laneratze prozesuan dauden pertsonentzako lanpostuak sortzeko edo mantentzeko azpiegituretan, ekipamenduetan eta instalazioetan egindako inbertsioetan, laguntzak honako hauek izango dira:

a) Ekipamendu eta Instalazioak: kostu hautagarrien % 50 izango da laguntza, gehienez ere 6.000 euro mantendutako lanpostu bakoitzeko eta 12.000 euro sortutako lanpostu bakoitzeko. Laneratze enpresa proiektu bakoitzeko gehieneko laguntza 120.000 eurokoa izango da.

 

Erakunde onuradunak

Onuradun izan daitezke Gipuzkoan kokatuta dauden honako entitateak:

  • Horrela kalifikatutako laneratze enpresak, dagokion erregistroan inskribatuta daudenak, 182/2008 Dekretuak, azaroaren 11koak, laneratze enpresen kalifikazioa arautzen duenak eta enpresa horietan sartzeko prozedura eta haien erregistroa ezartzen dituenak, xedatutakoaren arabera.
  • Laneratze enpresen elkarteak.
  • Laneratzeko enpresak sustatzen dituzten erakundeak.

 

Baldintzak
  • Inbertsioa, ahal dela, honako sektore hauetako jarduketetan egingo da: Ostalaritza eta Turismoa, Jatetxeak eta Merkataritza, Zainketen eta Mendekotasunaren Arretaren Sektorea, eta Enplegu Berdea.
  • Dirulaguntza jaso ahal izango duten jarduerak Gipuzkoako Lurralde Historikoan garatzen diren proiektuak izango dira.

 

Aurkeztu behar diren agiriak

Eskaerak eta erantsitako dokumentazioa bitarteko elektronikoak erabiliz aurkeztu behar dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bitartez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarian sartuz eta horretarako eskuragarri dagoen eskaera betez.  Eskaerak eta dokumentazio osagarria aurkeztuko dira Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duten irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretuan eta Administrazio Publikoen Prozedura Administratibo Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 14.2 eta 68.4 artikuluetan xedatutako eran.

Txostenaren eskaerari, behar bezala beteta, dokumentazio hau erantsiko zaio:

a) Gizarteratze arloko enpresen eta hirugarren sektoreko entitateen kasuan, erregistro eskudunean inskribatuta egotearen ziurtagiria, 2. oinarri bereziaren arabera.

 b) Diruz lagundu daitekeen jardueraren memoria deskriptiboa:

 Proiektuaren izena.

 Parte hartzen duten erakundeen datuak (erakundearen tipologia zehaztuta, 2. oinarri bereziaren arabera).

 Proiektua koordinatzeko harremanetarako pertsonaren/en identifikazioa.

 Edukia.

 Formatua.

 Garatuko beharreko metodologia.

 Proiektuaren exekuzio kronograma.

 Jarduera egiteko lekua edo lekuak.

 Erakunde onuradun bakoitzak Gipuzkoako Lurralde Historikoan dituen jarduera zentroak.

 Inplikatutako pertsonak eta/edo materialak.

 Beste alderdi tekniko batzuk, proiektua 6. oinarri espezifikoan ezarritako irizpideen arabera baloratzeko.

c) Diru sarreren eta gastuen aurrekontu banakatua. Diruz lagundu daitekeen jarduera batera finantzatzen bada, zenbatekoa, ehunekoa eta jatorria zehaztu beharko dira.

d) Aplikazioaren eskaera inprimakian sartutako erantzukizunpeko adierazpena.

e) Erakunde eskatzaile/onuradunen ordezkariaren identifikazioa. 

f) Era berean, oinarri arautzaileetan eskatutako betekizunak egiaztatzeko egokitzat jotzen diren beste agiri osagarri batzuk ere aurkeztu ahal izango dira.

 

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaerak aurkezteko epea 2022ko irailaren 17an hasiko da eta 2022ko urriaren 14an amaituko da. 

 

Eskaerak aurkezteko lekua

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

Ebazpen Epea

6 hilabete

Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak

Ezestekoa

Araudi aplikagarria

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/09/16/c2205728.pdf

Oharrak Internetera Sarrera
Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Proiektu Estrategikoak
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.