II- Eranskina- Trantsizio ekologiko jasangarri eta bidezkoa: Enpresak


 • Eskaera epea: Epez kanpo
 • Azken eguna: 2024
 • Ekonomia Sustapena

Deskribapena:

Deskribapena

 

Gipuzkoako enpresa sarean eta ekosistema sozioekonomikoan trantsizio ekologiko jasangarria eta bidezkoa sustatzea, bere jarduera ekonomikoaren lehiakortasuna erraztuko duten enpresa eredu ekologikoagoetara, jasangarriagoetara eta inklusiboagoetara eraldatuz.

 

Entitate onuradunak

 

2.1 Entitate onuradunak izango dira:

•    Gipuzkoan kokatutako enpresak.

•    Gipuzkoan kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta, klusterrak.

•    EAEn kokatutako enpresen elkarteak, enpresen elkarteen federazioak eta elkarteak, eta klusterrak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak ordezkatzen dituztenak.

d) Gipuzkoan kokatutako EAEn ordezkaritza handiena duten erakunde sindikalak.

2.2 Martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 10.3. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz, entitate onuradunen izaera, nortasun juridikorik izan gabe ere dirulaguntza emateko arrazoia diren proiektuak, jarduerak edo portaerak burutu ditzaketen edo dirulaguntza jasotzeko egoeran dauden aurreko atalean aipatu diren entitateen, elkarte publiko edo pribatuetara zabaltzen da. Kasu honetan, dagokion eskaeran taldea osatzen duen entitate bakoitzak bere gain hartzen dituen gauzatze konpromisoak jaso behar dira eta horietako bakoitzari aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa; horiek ere onuraduntzat joko dira. Eskaerarekin batera 2.7. oinarrian aipatzen den aitorpen erantzulea aurkeztu behar da, taldea osatzen duten entitate bakoitzaren aitorpena, izan ere, taldeak ezingo du onuradun izaera izan berau osatzen duen entitateren batek ezin badu, martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauko 12. artikuluan aurreikusitakoa aplikatuz.

2.3 Ez dira entitate onuradunak izango: elkarteak, fundazioak, federazioak, eta, entitate eta Sozietate publikoak , salbu 2.1 b), c) eta d) oinarritan ezarritako entitateak.

 

Dirulaguntzaren xede diren jarduerak

 

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak balioa sortzeko eraldaketa-proiektuak garatzea izango da, enpresetan eta enpresentzat, honako eremu hauetan: trantsizio ekologikoa, trantsizio justua, ekonomia zirkularra, bioekonomia, biodibertsitatea, garapen jasangarria, gizarte balio partekatua, garapen jasangarriko helburuak, jasangarritasun iraunkortasun hirukoitza (ekonomikoa, soziala eta ingurumenekoa), negozio inklusiboak, honako hauetara bideratuta:

 • Enpresek eta/edo jarduera-sektoreek diagnostikoak eta planak egitea.
 • Enpresen negozio-estrategietan txertatzea, inpaktu positiboak sortzeko eta/edo inpaktu negatiboak minimizatzeko.
 • Sortzen diren aukeretara egokitutako enpresen estrategia eta balio-katea diseinatzea edo birdefinitzea.
 • Negozio ereduak bideratzea eta/edo ikuspegia txertatzea balio kate osoan
 • Balio erantsiko negozioak eta jardunbide egokiak modelizatzea
 • Konpetentzia- eta ikaskuntza-beharrak diagnostikatzea eta/edo planifikatzea.
 • Enpresetako langileen trebezia eta gaitasun berdeak garatzea.
 •  Inpaktua neurtzeko, ebaluatzeko eta/edo enpresa-adierazleak lantzeko sistemak ezartzea
 • Balio proposamen berriak artikulatzea hibridazioaren bidez
 • Balio proposamen berrien enpresa bideragarritasuna
 • Arlo sozialeko, inguruneko eta lurraldeetako behar, erronka eta aukerak asetzeko modu berriak bideragarriak egitea, ekonomiaren abantaila erlazionalak eta pertsonen, enpresen eta lurraldearen ahalduntzearen potentzialitateak optimizatuz.
 • Enpresa edo lurralde arloko gaitasunak eta balio-kateak identifikatu eta garatzea, baita horietan oinarritutako aukerak ere.
 • Gipuzkoako enpresen ezaugarri, behar, eta aukerei egokitutako estrategiak  diseinatzea.
 • Enpresa edo lurralde arloko gaitasunak eta balio-kateak identifikatu eta garatzea, baita horietan oinarritutako aukerak ere
 • Antolakuntzako eta lurraldeko esku-hartze ereduak garatzea
 • Zabalkunderako eta sentsibilizaziorako eta jardunbide egokietarako ekintzak.
 • Enpresekako, sektorekako eta sektorearteko foroak garatzea, ezagutzak eta/edo proiektuak sustatzeko.
 • Enpresak eta/edo haien enpresa inguruneko eragileak barne hartzen dituzten lankidetza sareetan  parte hartzea.

 

Diruz lagundu daitezkeen kostuak

 

5.1 Barruko langileen kostuek ezingo dute gainditu kostu hautagarrien % 40a, eta gehieneko kostu hautagarria 35 euro/orduko izango da.

Pertsona bakoitzeko orduko kostua kalkulatzeko horrela egingo da:

Gizarte Segurantzako Kotizazio-Oinarria gertaera arruntak direla eta x 12 x 1,25 / Urteko ordu kopurua.

Beste kotizazio-araubide batzuen mendeko pertsonei dagokienez, Gizarte Segurantzaren araubide orokorreko oinarriarekin parekatutako oinarri bat hartuko da.

Gertakari arruntengatik Gizarte Segurantzaren kotizazio oinarria kalkulatzeko datua, eskaera aurkezteko unean eskuragarri dagoen azken datua izango da.

Urteko ordu kopurua langileak, lan-hitzarmenaren arabera, urtean egin beharreko ordu-kopurua da, kasu bakoitzean lanaldiaren murrizketaren portzentajea kontuan hartuta, halakorik egonez gero. Besterik adierazi ezean urteko 1.720 ordu hartuko dira.

Proiektuan emandako orduen ziurtagiria aurkeztuko da

5.2 Kanpoko langileen kostuak hautagarriak izango dira, 69,29 euro/orduko gehienez.

Proiektuan emandako orduen ziurtagiria aurkeztuko da.

5.3 Gastu hautagarriak izango dira proiektuen sustatzaile ez diren entitateetako langileen bidaiei eta egonaldiei dagozkienak bakarrik, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzko otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan gastu mota bakoitzerako ezarritako mugekin.

5.4 Zeharkako gastuak edo gastu orokorrak ez dira kostu hautagarriak izango, salbu enpres elkarte eta klusterren kasuna; horietan, zeharkako kostu gisa, justifikazio beharrik gabe, diruz lagundu daitezkeen barneko langileen zuzeneko kostuen % 15a bakarrik hartuko da kontuan.

 

Dirulaguntzen zenbatekoa

 

Dirulaguntzak kostu hautagarrien %75 izango dira.

 

Emateko prozedura

 

Laguntza emateko prozedura, lehiaketa bidezkoa izango da, deialdi eta hautapen prozedura bakar baten bitartez.

 

Bateragarritasuna ala bateraezintasuna

 

Dirulaguntza hauek ez dira bateragarriak beste edozein administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatuk, izan estatalak, izan Europar Batasunekoa edo izan nazioartekoa, eman lezakeen helburu bereko subentzio, laguntza, diru sarrera edo baliabiderekin.

 

Betetzeko epeak

 

•    Eskaerak aurkezteko epea: 2024ko UZTAILAREN 3an, goizeko 12:00etan amaituko da.

•    Jarduerak hasteko epea: dirulaguntza eskatu ondoren hasiko dira, urte naturalaren barruan.

•    Proiektuen exekuzio data:       2025eko UZTAILAREN 3a.

•    Proiektuak justifikatzeko data: 2025eko ABUZTUAREN 3a.

 

Araudi aplikagarria

 

Gipuzkoako enpresa ehunean eta ekosistema sozio-ekonomikoan trantsizio ekologiko jasangarria eta bidezkoa sustatzeko programaren 2024ko oinarri arautzaileak eta deialdia (2022-11-15 Diputatuen erabakiaz onartu zen - 2022/11/21eko GAO 220 zk. - eta Diputatuen kontseiluaren 2023 otsailaren 21eko ekordio baten bidez aldatu 2023/03/03 GAO 43 zk. 2024ko deialdia: Diputatuen erabakiz onartu zen 2024-05-21 – 2024/05/30eko GAO 104 zk).

 

Eskaera egiteko urratsak

 

 •  Informazioa eta dokumentuak

https://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ekonomia/programak-eta-laguntzak/trantsizio-ekologiko-jasangarria-eta-bidezkoa/enpresak

 •  Dirulaguntzak kudeatzeko aplikatiboa

http://sustapena.gipuzkoa.eus/kudeaketa 

 

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

 

EKONOMIA SUSTAPENEKO ZERBITZUA

• Kudeaketa administratiboa: 943.112227
• Kudeaketa teknikoa: 943.112217

sustapena.eraldaketa@gipuzkoa.eus

 

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Ekonomia Sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.