Gipuzkoa Digitala: ERAIKUNTZA


 • Eskaera epea: Epez kanpo
 • Azken eguna: 2022
 • Ekonomia Sustapena

Deskribapena:

Gipuzkoa Digitala: ERAIKUNTZA

Helburua da Gipuzkoako eraikuntza-sektorearen balio-kateko enpresen eraldaketa digitala bizkortzen laguntzea.

Kontuan hartu beharreko datak eta epeak

Eskaerak aurkezteko epea: 2022ko urriaren 18tik azaroaren 7ra, biak barne.  

Proiektuak hasteko epea: ezingo dira hasi 2022ko abuztuaren 1a baino lehen.

Gehieneko epea proiektuak burutzeko eta justifikatzeko: 2023ko urriaren 14a baino lehen. 

Entitate bakoitzak proiektu bakar bat aurkez dezake deialdi bakoitzeko.

Diruz lagun daitezkeen gastuak
 • Kanpoko aholkularitza eta/edo ingenieritza espezializatuko gastuak eta inbertsioak. Kanpoko adituak ezin izango du Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agente bat izan.
 • Proiektuarekin lotutako softwareko inbertsioak. Ekipo informatikoak erostea ez da diruz lagunduko.

Gastu hori diruz lagundu ahal izateko, aldez aurretik egoerari buruzko diagnostiko bat izan beharko dute, enpresari aplika dakizkiokeen irtenbide teknologikoak identifikatzeko.

Horrez gain, onuradunak eraikuntza-sektorearen balio-kateko enpresa bat izan behar du: CNAE

Laguntzak emateko prozedura

Dirulaguntza hauek emateko prozedura elkarrekiko norgehiagoka bidezkoa izango da, deialdi eta hautapen prozedura bakarrean. 

Balorazio irizpideak eta puntuazioak

-Eskaera egiten duen erakundearen profila: 25 puntu arte. 

 • Tamaina: 10 puntu
 • Jarduera zein azpisektoretan egiten duen: 5 puntu
 • Genero-ikuspegia erakundean: 5 puntu
 • talde, cluster edo sektoreko elkartea: 5 puntu

-Proiektuaren ezaugarriak: 55 puntu arte.

 • Hobekuntza aplikatuko zaion erakundearen arloa, proiektuaren irismena, landu beharreko arazoak eta enpresarentzat duen garrantzia: 15 puntu
 • aurretiazko diagnostikoaren, lan-proposamenaren kalitatea eta haren irismena: 25 puntu
 • deialdi bereko beste proiektu batzuekiko osagarritasuna: 10 puntu
 • proiektuaren lantaldean genero-ikuspegia txertatzea: 5 puntu

Beste batzuk: 20 puntu arte.

 • aurkeztutako informazioaren argitasuna, zehaztasuna, xehetasuna eta egiazkotasuna: 10 puntu
 • enpresaren estrategian gizon eta emakumeen aukera-berdintasunaren sustapena bultzatzeko neurriak eta euskararen erabilera bultzatzeko neurriak duten txertatze maila. Hori egiaztatzeko, entitate eskudunak igorritako ziurtagiriak edo dagokion planaren agiria eta ezarri izanaren frogak aurkeztuko dira: 10 puntu
Bateragarritasuna eta bateragarritasun-eza

Dirulaguntza hauek bateragarriak dira beste administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek, Estatukoek nahiz Europar Batasunekoek, edo nazioarteko organismoek xede bererako emandako beste dirulaguntza, laguntza, sarrera eta baliabideekin, baldin eta ez badute jardueraren kostua gainditzen, betiere beste dirulaguntza horien araudiak horren inguruan ezar dezakeena eragotzi gabe. 

Erregimen juridikoa

Oinarri hauetan aurreikusitako dirulaguntzak arau honen mende egongo dira: Europar Batzordearen 1407/2013 (EB) Erregelamendua, 2013ko abenduaren 18koa, Europa Batasunaren Funtzionamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak, minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa. 

Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, enpresa bakar bati emandako minimis laguntzak ezin dira, guztira, 200.000 eurotik gorakoak izan, dagokion zerga ekitaldian eta aurreko bietan. 

Laguntzen zenbatekoa

Enpresa bakoitzak gehienez 25.000 euroko dirulaguntza jaso ahal izango du, baina ezin izango du gainditu: 

 • kostuen %50 enpresa txikien kasuan
 • kostuen %35 enpresa ertainen kasuan
 • kostuen %25 enpresa haundien kasuan
Aurkeztu behar diren agiriak

a) aldez aurretik egindako auto-diagnostikoaren kopia, enpresaren abiapuntuko egoera zehazten duena.

b) hala badagokio, enpresak egindako diagnostikoaren kopia, jarduketaren gomendioak jasotzen dituena.

c) galdetegia: enpresa eskatzaileari, garatzen duen jarduerari, plantillari, fakturazio-mailari eta proiektuak programaren 6.oinarriko balorazio-irizpideen arabera ebaluatzea ahalbidetzen duten gainerako informazioari buruzko informazioa biltzen duena. 

d) memoria: garatu beharreko proiektua, haren irisimena, aurrekontua eta gauzatzeko epea azaltzen dituena, aurrekontuak erantsita. 

e) Hirugarrenaren alta

f) Ordainketa aurreratuaren eskaera. 

Araudi aplikagarria

2022ko deialdia eta oinarri arautzaileak: GAO 196 zkia, 2022ko urriaren 17a.

Edozein zalantza argitzeko

Ángel Martín

angelmartin@gipuzkoa.eus

943112214

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Ekonomia Sustapena
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.