Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzen duten jarduerak (Elkarteak)


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Berdintasuna

Deskribapena:

Erakunde eskatzaileak

1. Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak eskatu ahalko dituzte helburu bakartzat emakumeen eta gizonen berdintasuna duten elkarteek eta irabazi asmorik gabeko erakundeek (7/2007 Legea, ekainaren 22koa, Euskadiko Elkarteei buruzkoa, aplikagarri den eremukoak), baldin eta ez badute 3/2007 Foru Arauak,     martxoaren 27koak, Gi puz koa ko Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluaren 2, 3 eta 4. ataletan, eta 2/2015 Foru Arauak, martxoaren 9koak, emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzkoak, 26.3 artikuluan ezarritako debekuren bat.


2. Deialdi honetan ezin dute parte hartu ez elkarte edo entitateprofesionalek, ez enpresek.

Diru laguntzen xedea

Emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzen duten jarduketetarako emakumeen elkarteei eta irabazi asmorik gabeko beste erakundeei zuzendutako
dirulaguntzak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

Dirulaguntza hauek jaso nahi dituzten erakundeek, formularioa bete behar dute, oinarri orokorretan agertzen den dokumentazioa, eta dokumentu hauek ere aurkeztu beharko dituzte:

a) Laguntza lerro hauetara lehenengo aldiz aurkezten diren erakundeen kasuan, derrigorrezkoa izango da Eusko Jaurlaritzak bisatutako estatutuen azken eguneraketa aurkeztea. 

b) Administrazio honetan dokumentazioa azkenekoz aurkeztu zutenetik estatutuak aldatu dituzten erakundeek, Eusko Jaurlaritzak bisatutako estatutuen azken eguneraketa aurkeztu beharko dute.

c) Entitate eskatzailearen zinpeko adierazpena, Zuzendaritza Batzordeko kideak eta bazkideen %75a, gutxienez, Gipuzkoan bizi dela egiaztatzen duena.

d) Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, diru etxe batek emana. Agiri hori aurkeztu beharko dute bakar-bakarrik erakundea lehenengo aldiz aurkezten baldin bada edo laguntza lerro hauen ondorioetarako administrazio honen eskura dagoen kontu korrontearen zenbakia aldatu baldin badu. 

e) Zerga betebeharrak edo Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. Hala ere, eskatzaileek baimena eman diezaiokete diru laguntzak kudeatzen dituen organoari, honek zuzenean jaso dezan, administrazio eskudunen eskutik, zerga betebeharrei eta Gizarte Segurantzakoei buruzko informazioa. Baimen hori ematen badute, ez dute aipatu dokumentazioa aurkeztu beharrik.

f) 2022ko azaroaren 30era arte garatu beharreko lan proiektua.

g) Emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez, lantalde teknikoaren edo pertsona fisiko edo juridikoaren prestakuntza eta esperientzia profesionala egiaztatzeko agiriak, jarduerak egiteko halakorik kontratatzen bada.

h) Prozesuaren aurrekontu xehatua, diruz lagundu daitezkeen gastuen zerrenda zehatzarekin.

i) Diru laguntza eskatzen den jarduera bererako eskatu diren bestelako laguntzen zerrenda: zenbateko laguntza, laguntza hori zein administrazio edo erakunde publikori nahiz pribaturi eskatu zaion eta zein egoeratan dagoen zehaztuta (ukatuta, erabakitzeko, onartuta, diru kopuruak). Bestela, diru laguntza eskatzeko aurkeztu diren proiektuetarako beste diru laguntzarik ez dela eskatu egiaztatzen duen ardurapeko adierazpena.

j) Beste edozein dokumentazio, esleipen irizpideak kreditatzeko aukera ematen duena.

Baloratzeko irizpideak

 Eranskinaren arabera. Oinarriak kontsultatu.

 

Eskaerak aurkezteko epea

2021eko abenduaren 3an bukatzen da.

Ebazpen epea

Sei hilabete,gehienez ere, urteko deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita

Emateko prozedura

1. Diru laguntzak emateko prozedura izango da deialdi eta hautaketa prozesu bakarreko lehia.


2. Prozedura ofizioz hasiko da, deialdi publiko bidez. Deialdia organo eskumendunak onartuko du eta Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Jaso beharreko dokumentazioa

Deialdiaren ebazpena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du, eta hori egindakotzat joko da, lege ondorio guztietarako, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Administrazio-isiltasunaren efektuak

Ezespena

Dirulaguntzaren zenbateko eta ordaintzea

Diru laguntzek ezingo dituzte gainditu eskatzaileek aurkezten duten diruz laguntzekoak diren gastuen aurrekontua, eta ezingo dira izan 25.000 euro baino gehiagokoak  gizartearentzat orokorrean edo zaurgarritasun egoera handiena duten emakumeen talde berezientzat zuzendutako jarduketak dituzten proiektuak eta 8.000 euro  elkarteak elkarteko kideentzat egiten dituen ohiko jarduera moduan antolatzen diren jarduketak dituzten proiektuak.

Diru laguntzak esleitzeko unean ordainduko dira osorik.

Aurrekontua

410.000 euroko kontu saila xedatu da aurrekontuan. 

Kontu zuritzailea aurkeztea

Kontu zuritzailea 2022ko abenduaren 10 baino lehen aurkeztu beharko da.

Informazio gehiago

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Organoa

Gipuzkoa plaza zk. g.

20004 Donostia

berdintasunadirulaguntza@gipuzkoa.net

943 11 20 76 / 943 11 39 92

Deialdiaren oinarriak eta eskabiderako sarbide

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/11/10/c2107020.pdf

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak. Beka eta Dirulaguntzak

 

 

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Berdintasuna
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.