C eranskina -A Ekimen puntualak


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Lankidetza

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen gaiak

Beren ezaugarriengatik, A, B eta E lerroetan sartzen ez diren ekimenak edo ekintzentzat, eta baita gizarte lanean duten esperientziagatik gizarte eraldaketako ekimenetan lankidetza aktiboa eskain dezaketen gizarte mugimenduentzat, erakunde ez-profesionalizatuentzat edo gizarte zibileko bestelako eragileentzat ere laguntzat arautzea da oinarri espezifiko hauen xedea.

Diruz laguntzeko moduko ekintzak izango dira ondasunak erostera edota garraiatzera, hala nola, pertsonak eramatera bideratutakoak, baldin eta ekintza horien xedea herrialde pobretuetan herritarrei oinarrizko zerbitzuak ematea bada.

Laguntzen zenbatekoa

340.000 euro (A eta B atalentzat) (gehienez 20.000€ proiektuko)

Hartzaileak

Deialdi honen xede diren diru laguntzen onuraduntzat hartuko dira Diputatuen Kontseiluak 2020ko maiatzaren 19an onartutako dirulaguntza modalitate bakoitzari dagozkion oinarri orokorretan eta oinarri espezifikoetan jasotako baldintzak betetzen dituzten onuradunak.

 

Baldintzak

Entitate eskatzaileen betebeharrak  oinarri espezifikoetan , 3. atalean, adierazitakoak dira.

Ekimenen betebeharrak oinarri espezifikoetan, 4. atalean, adierazitakoak dira.

Aurkeztu behar diren agiriak

a) Eskaera inprimakia, eskaera orri normalizatuan.
b) Partzuergoaren hitzarmena, hala egokitzean.
c) Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko ordainketak egunean daudela ziurtatzen duen agiria.
d) Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean daudela ziurtatzen duen agiria.
e) Erantzunkizunpeko adierazpena, Gipuzkoako lurralde historikoko dirulaguntzei buruzko 3/2007 Foru Arauak, martxoaren 27koak, 12. artikuluaren 2, 3 eta 4 apartatuetan aipatutako debekurik ez duela adieraziz.

f) Tokiko entitatearen estatutuen kopia.
g) Tokiko erakundea dagokion Erregistroan izena emanda dagoela ziurtatzen duen agiriaren kopia.
 

Eskaerak aurkezteko epea

Hasiera:  2022ko martxoaren 26a
Amaiera: 2022ko maiatzaren 2a 14:00tan

Eskaerak aurkezteko modua

.Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 14.2 a) artikuluan xedatutakoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez soilik (https://egoitza.gipuzkoa.eus) aurkeztuko dira eskaerak, hurrengo atalean adierazitako nahitaezko dokumentazioarekin batera, “diru laguntzen atarian” sartuz.

Eskaera eta harekin joan behar duen dokumentazioa Internet bidez aurkezterakoan, foru araudi hauek bete behar dira: irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duena, eta dirulaguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duen abenduaren 30eko 131/2011 Foru Agindua, (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 10 zk. 2012ko urtarrilaren 16koa).

Eskaeren gehieneko muga, entitate bakoitzeko.

1.- Ezein entitatek ezingo du, ez banaka ezta partzuergo moduan ere, eskaera bat baino gehiago aurkeztu diru laguntzen modalitate bakoitzean.

2.- Oinarri arautzaileetako A eta B lerroetan araututako diru laguntzen modalitateetan eskaera egiten duten entitateek ezingo dute eskaerarik aurkeztu C lerroan.

Ebazpen epea

Sei hilabete, diru laguntzen deialdia argitaratzen den unetik kontatzen hasita.

Isiltasun administratiboaren ondorioak

Ezespena

Araudi aplikagarria

Garapenerako lankidetza sustatzen duten jardueretarako diru aguntzak emateko oinarri arautzaileak, Diputatuen Kontseiluak onartuak 2022ko martxoaren 15ean egindako batzarraldian (GAO 2022-03-25; 58. zenbakia).

Garapenerako lankidetzarako diru laguntzen 2022ko deialdia, Diputatuen Kontseiluak onartua 2022ko martxoaren 15ean egindako batzarraldian (GAO 2022-03-25; 58 zenbakia).

Diru laguntzen ordainketa

C. lerroetako  dirulaguntzak ematen diren momentuan ordainduko dira osorik

Informazio osagarria

Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentua
Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia
Gipuzkoa plaza z.g.
20004. Donostia
Tfno: 943 113964
lankidetza@gipuzkoa.eus

 

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Lankidetza
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.