B eranskina - Gizartea eraldatzeko hezkuntza proiektuak


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Lankidetza

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen gaiak

Gizarte-eraldaketako eta garapenerako hezkuntzako proiektuak aurrera eramateko laguntzen emakida arautzea da oinarri espezifiko hauen xedea. Proiektu hauek gizartearen baitan kontzientzia kritikoa sortzeko tresna egokia dira, erantzukidetasun eta hiritartasun unibertsaleko ideiatik abiatuz, herritarren mobilizazioa sustatuz eta herrien nahiz pertsonen emantzipaziora bideratutako ekimen eta esperientzia eraldatzaileak martxan jarriz.
Diruz lagundu daitezkeen ekimenak diru laguntza honen oinarri espezifikoetan azaltzen dira, 2. atalean.

Laguntzen zenbatekoa

600.000,00 euro (gutxienez 15.000 €, gehienez 50.000€ proiektuko)

Hartzaileak

Deialdi honen xede diren diru laguntzen onuraduntzat hartuko dira Diputatuen Kontseiluak 2021eko maiatzaren 11an onartutako dirulaguntza modalitate bakoitzari dagozkion oinarri orokorretan eta oinarri espezifikoetan jasotako baldintzak betetzen dituzten onuradunak.

Baldintzak

Entitate eskatzaileen betebeharrak  III. eranskineko diru laguntzen oinarri espezifikoetan azaltzen dira, A. lerroan
Proiektuen betebeharrak diru laguntza honen oinarri espezifikoetan azaltzen dira, 4. oinarrietan

Aurkeztu behar diren agiriak

a) Eskaera inprimakia, eskaera orri normalizatuan.
b) Partzuergoaren hitzarmena, hala egokitzean.
c) Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko ordainketak egunean daudela ziurtatzen duen agiria.
d) Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean daudela ziurtatzen duen agiria.
e) Erantzukizunpeko adierazpena, Gipuzkoako lurralde historikoko dirulaguntzei buruzko 3/2007 Foru Arauak, martxoaren 27koak, 12. artikuluaren 2, 3 eta 4, apartatuetan aipatutako debekurik ez duela adieraziz.

Eskaerak aurkezteko epea

Hasiera:  2022ko martxoaren 26a
Amaiera: 2022ko maiatzaren 2a 14:00tan

Eskaerak aurkezteko modua

Urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, 14.2 a) artikuluan xedatutakoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundiaren erregistro elektronikoaren bidez soilik (https://egoitza.gipuzkoa.eus) aurkeztuko dira eskaerak, hurrengo atalean adierazitako nahitaezko dokumentazioarekin batera, “diru laguntzen atarian” sartuz.

Eskaera eta harekin joan behar duen dokumentazioa Internet bidez aurkezterakoan, foru araudi hauek bete behar dira: irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzen duena, eta dirulaguntzei buruzko espedienteen hainbat tramite bitarteko elektronikoen bidez egiteko obligazioa arautzen duen abenduaren 30eko 131/2011 Foru Agindua, (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala 10 zk. 2012ko urtarrilaren 16koa).

Eskaeren gehieneko muga, entitate bakoitzeko.

1.- Ezein entitatek ezingo du, ez banaka ezta partzuergo moduan ere, eskaera bat baino gehiago aurkeztu diru laguntzen modalitate bakoitzean.

2.- Oinarri arautzaileetako A. eta B. lerroetan araututako diru laguntzen modalitateetan eskaera egiten duten entitateek ezingo dute eskaerarik aurkeztu C. lerroan.

Ebazpen epea

Sei hilabete,  diru laguntzen deialdia argitaratzen den unetik kontatzen hasita.

Isiltasun administratiboaren ondorioak

Ezespena

Araudi aplikagarria

Garapenerako lankidetza sustatzen duten jardueretarako diru aguntzak emateko oinarri arautzaileak, Diputatuen Kontseiluak onartuak 2022ko martxoaren 15ean egindako batzarraldian (GAO 2022-03-25, 58. zenbakia).
Garapenerako lankidetzarako diru laguntzen 2022ko deialdia, Diputatuen Kontseiluak onartua 2022ko martxoaren 15ean egindako batzarraldian (GAO 2022-03-25, 58. zenbakia).

Diru laguntzen ordainketa
  • Lehenengo ordainketa diru laguntza ematen denean egingo da.
  • Bigarren ordainketa, emandako diru laguntza osatzerainokoa, onartutako laguntzaren lehen ordainketaren zenbatekoaren % 40 burutu dela justifikatzen denean egingo da, kontuan hartuta erakundeak justifikazio hori aurkezteko izango duen epea urtebetekoa izango dela, diru laguntza jakinarazi edo argitaratzen denetik hasita.

    Oharra: Bigarren ordainketa egiteko, beharrezkoa izango da “Ondorengo ordainketa eskaera” egitea diru laguntzen aplikazioan, eta bertan sartzea  kasuan kasuko dokumentazioa.
Informazio osagarria

Kultura, Lankidetza, Gazteria eta Kirol Departamentua
Nazioarteko Lankidetzako Zuzendaritza Nagusia
Gipuzkoa plaza z.g.
20004 - San Sebastián
Tfno: 943 113964
lankidetza@gipuzkoa.eus

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Lankidetza
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.