ETORKIZUNA ERAIKIZ - Misioak2022


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2022
  • Estrategia

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

 

 

UZTAILREN 4an AURREIKUSITAKO AURKEZPEN SAIOA UZTAILAREN 13ra, 15:30era, ALDATU DA!!

 

Dirulaguntzen xedea da Gipuzkoako Foru Aldundiak sustatutako elikadura jasangarriaren eta mugikortasun berriaren misioetara bideratutako proiektu berritzaileak finantzatzea, Etorkizuna Eraikiz GipuzkoaLab ekimenaren esparruan.

Zehazki, dirulaguntzen xede da berrikuntza jarduerak, ikerketak edo prototipoak kontuan hartzen dituzten proiektuak egitea, lankidetza eta kooperazio logika batean, misioetan zehazten diren programa arloetan.

Proiektuak programa arlo hauetakoren batean sartuta egon beharko dira nahitaez, lankidetzan garatzeko, osagai berritzailearekin eta gizarte eraldaketan interes bereziarekin:

A) Elikadura jasangarria misioa

1.- Tokiko ekoizpen primario jasangarria bultzatzea.

2.-  Kontsumo arduratsua sustatzea.

3.- Elikagaien eta gastronomiaren industria lehiakorrena.

4.- Elikadura-katea eraginkorra eta zirkularra izatea.

5.- Sozialki arduratsua den elikadura-katea.

 

B) Mugikortasun berria misioa

1.- Garraio intermodal eta irisgarria bultzatzea.

2.- Mobility as a Service (MaaS); pertsonak ardatz dituzten mugikortasun-eredu berriak.

3.- Garraio publiko eraginkorra lurraldea egituratzeko tresna gisa.

4.- Eredu elektrikoago eta jasangarriago baterantz igarotzea.

5.- Trafikoa arintzea.

6.- Konektatutako mugikortasuna bultzatzea.

7.- Mugikortasunaren kudeaketa, datuan oinarrituta.

8.- Mugikortasun aktiboa bultzatzea.

9.- Herritarrekiko eta ekosistemako eragileekiko elkarrizketak sustatzea.

 

Gidak

Elikadura jasangarriaren misioa

Mugikortasun berriaren misioa

Portzentaia eta laguntzen zenbatekoa

1.    651/2014 Erregelamenduaren (EB) 25.5 artikuluaren arabera laguntzen intentsitatea ez da ondorengo hauek baino gehiago izango:

o Funtsezko ikerketaren kasuan, diruz lagundu daitezkeen kostuen %100.

o Industria ikerketako proiektuen kasuan, diruz lagundu daitezkeen kostuen % 50.

o Garapen esperimentaleko proiektuen kasuan, diruz lagundu daitezkeen kostuen % 25.

2.    Industria ikerketako eta garapen esperimentaleko laguntzen intentsitatea handitu ahalko da, gehienez ere diruz lagundu daitezkeen gastuen % 80ra arte, ondorengo eran:

a) % 10, enpresa ertainen kasuan, eta % 20 enpresa txikien kasuan.

b) % 15, baldintza hauetakoren bat betetzen bada:       

1.- Proiektuak berekin ekartzea lankidetza eraginkor bat:

• Enpresen artean, horietako bat, gutxienez, Ete bat izanik, edo lankidetza hori, gutxienez, Europar Batasuneko bi estatutan gauzaturik, edota estatu batean eta EEEko Akordioko alderdi kontratatzaile batean, eta ezein enpresaren kontura bakarrik ez izatea diruz laguntzekoak diren kostuen % 70 baino gehiago, edo

• Enpresa baten eta ikerketako nahiz ezagutzaren zabalkundeko erakunde baten edo batzuen artean, azkeneko horiek bereganaturik diruz laguntzekoak diren kostuen % 10, gutxienez, eta eskubidea izanik beren ikerlanaren emaitzak argitaratzeko.

2.- Proiektuaren emaitzak hedatzea, hainbat bitarteko erabiliz, hala nola hitzaldiak, argitalpenak, irispide libreko oinarriak, eta programa informatiko doakoak edo iturri irekikoak.

Proiektuan zehaztu beharko dute zein den, beren ustez, legokiekeen laguntzaren ehunekoa, eta justifikatu egin beharko dituzte oinarrizko arrazoiak.

3. Dirulaguntzaren zenbatekoa 1. atalean aipatutako diruz lagun daitezkeen gastuen %ra iritsi ahal izango da, 50.000 euro gehienez proiektu bakoitzeko, banakako eskaera bada, eta 80.000 euro taldean aurkeztutako eskaera bada.

Ondorio horietarako, eskaera bat taldean aurkeztutzat har dadin, hura osatzen duen entitate bakoitzaren gutxieneko partaidetzak kostu hautagarriaren %20 izan behar du.

4. Laguntza hauei emandako aurrekontu izendapena, aukeratutako eskaera guztientzako, kopuru horietara iristen ez bada, proiektu bakoitzari eman beharrezko dirulaguntza proportzio berean murriztuko da, eta eskatutako gutxieneko puntuazioa lortu duten proiektu guztiei dirulaguntza emango zaie baimendutako kreditua agortzen den arte.

Hartzaileak

Dirulaguntzak eskatu ahal izango dituzte unibertsitateek, elkarteek, fundazioek, enpresa publiko eta pribatuek, udalek, mankomunitateek edota interes ekonomikoa-AIE duten taldeek, bakarka zein taldeka, Gipuzkoako Lurralde Historikoan proiekturen bat sustatzen dutenak, aurreko oinarrian jasotzen diren jarduera eremuren batean.

 

Dirulaguntzetara pertsona edo erakunde bat baino gehiago elkarrekin edo talde bezala aurkezten badira, eskaeran adierazi beharko da taldeko kide bakoitzak exekuzioan zenbateko konpromisoa hartzen duen eta bakoitzari aplikatuko zaion dirulaguntzaren zenbatekoa, denak onuradunak izanik. Eskaerarekin batera aurkeztu beharko dira taldea osatzen duen kide bakoitzaren aitorpenak, taldea ezin izango baita onuradun izan kideetako batek ezin badu, 3/2007 Foru Arauak, martxoaren 27koak, 12. artikuluan xedatutakoaren arabera. 

Baldintzak Aurkeztu behar diren agiriak

- Inprimakia beteta (web gunean eskaera egiterakoan, online bete beharreko eskaera orria).

- Taldean aurkezten direnen kasuan, taldekako gainontzeko kideen ardurapeko adierazpena.

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaintzak aurkezteko epea irekiko da deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean eta 2022ko uztailaren 29an bukatuko da, 12:00etan.

Eskaerak aurkezteko lekua

Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoko dirulaguntza atalean (https://egoitza.gipuzkoa.eus).

Ebazpen Epea

Laguntzak emateko prozedura ebazteko eta jakinarazteko epea sei hilabetekoa izango da, gehienez ere, urteko deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita; data horretan hasten baita prozedura ondorio guztietarako.

Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak

Aipatutako gehienezko epea amaitzerako ez bada berariazko ebazpenik jakinarazi, interesatuek administrazioaren isiltasunez beraien eskaerak ezetsiak izan direla uler dezakete.

Araudi aplikagarria

Dirulaguntza honi, bertan ezarritakoaz gain, honako hauek aplikatuko zaizkie: 3/2007 Foru Araua, martxoaren 27koa, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoa; eta hori garatzeko emandako araudia, 24/2008 Foru Dekretuaren, apirilaren 29koaren, bidez onartutakoa, eta dirulaguntzen alorrean aplikagarriak diren gainerako araudiak.

Oharrak

2022ko uztailaren 13an, 15:30ean, deialdiaren aurkezpen orokorra egingo da Gipuzkoako Foru Aldundiko Etorkizuna Eraikiz Gunean (Gipuzkoa Plaza z/g - 20004 Donostia). Aurkezpen hori telematikoki jarraitu ahal izango da Teamsen estekaren bidez. Esteka hori bigarren aukera hori aukeratzen duten pertsonei bidaliko zaie. Edonola ere, Etorkizuna Eraikiz Gunea aretorako sarbidea mugatua izango da, gehienez har ditzakeen pertsonen kopuruaren arabera.

Ekitaldia behar bezala antolatu ahal izateko, parte hartuko duten pertsonei eskatzen zaie mezu elektroniko bat bidal dezatela anaisabelruiz@gipuzkoa.eus helbidera, “Etorkizuna Eraikiz - Misioak 2022” deialdiari erreferentzia eginez gaian eta Guneara zenbat pertsona joango diren adieraziz, edo, hala badagokio, helbide elektroniko bat emanez Teamsen esteka jasotzeko.

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Estrategia
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.