SubvencionesPortlet SubvencionesPortlet

Gordailuko zaharberritze lantegian zaharberritze eta kontserbazio praktikak egiteko bekak.

  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2019
  • Kultura ondarea

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Irungo Gordailuan dituen zaharberritzeko eremuetan kontserbazio eta zaharberritze praktikak egiteko emango da beka hau.

Laguntzen zenbatekoa

Beka, guztira 10.000 euroikoa izango da.

Hartzaileak

Beka honen eska tzai le izan daitezke Arte Ederretako fakultateetako lizentziadunak (zaharberritzearen arloan prestakuntza rekin, edo arte lanak zaharberritu eta arta tze ko espezialitatearekin),edo Zaharberri tze ko gradua dutenak; edo Kultur Ondasunen Zaharberrikun tza eta Artapeneko Goi Mailako Eskolako titulua dutenak. Beste gradu hauetan gradudunak direnak (Artearen Historia, Historia edo an tze koak), kon tse rbazio edo zaharberri tze gaietan graduondoko ikasketak egin badituzte.

Baldintzak

a)Karrera amaitua izatea beka honen deialdia baino gu txienez urtebete lehenago.
b) Gi puz koako Lurralde Historikoa osa tzen duten edozein herritan auzotar izatea azken hamar urteotan gu txi enez bost urtez.
c) Beka hau bateraezina izango da ezaugarri bereko beste edozelako beka edo lagun tze kin.
d) Ezin dira beka honetara aurkeztu aurretik Gi puz koako Foru Aldundiarengandik zaharberri tze eta kon tse rbazio arloko beste bekaren bat jaso duten per tso nak.

Aurkeztu behar diren agiriak

Eskaerak SOILIK INTERNET BIDEZ aurkeztuko dira Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan ( https://www.gfaegoitza.eus helbidean). Bertan eskegi behar diren dokumentuak hauek dira:

Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria.
Eskatzaileak Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko ziurtagiriak (Kontsultatzeko baimena eman ez bada)
Eskatzailea zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. (Kontsultatzeko baimena eman ez bada)
Gipuzkoako Lurralde Historikoa osatzen duten edozein herritan bost urteko gutxienezko epean azken hamar urtetan bizi izan dela egiaztatzen duen auzotasun administratiboaren egiaztagiria
Kontu korrontearen titularitate ziurtagiria
Egiaztagiri akademikoak eta currículum vitae agirien bidez ziurtatua
 

Eskaerak aurkezteko epea

Eskaera aurkezteko epea ekainaren 3an bukatuko da

Eskaerak aurkezteko lekua

Egoitza elktronikoa 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/dirulaguntzak

 

 

 

Ebazpen Epea Jaso Beharreko Dokumentazioa Administrazio-isiltasunaren efektuak Araudi aplikagarria

0210/253/2019 Foru Agindua, maia tza ren 7koa,2019 ekitaldiko diru lagun tzen deialdia onar tzen duena. Gordailua. Gi puz koako Kultura ondare higigarriaren zentroan zaharberri tze eremuetan kon tserbazio eta zaharberri tze praktikak egiteko beka

Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak  kudea tzen dituen bekak eta lagun tzak emateko oinarri arau tzai leak.
 

Oharrak Internetera Sarrera

 

Dokumentuak deskargatu

Dokumentu edo ereduetara sarbidea

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Kultura ondarea

Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.