1. (Derrigorrezkoa) Erakundearen estatutuen eta eraketa aktaren kopia; dagokion erregistroan izena emanda dagoela egiaztatzen duen agiria.

  2. (Derrigorrezkoa) Diru laguntza jaso dezakeen jarduketaren azalpen memoria.

  3. (Derrigorrezkoa) Entitate eskatzaileak azken lau urtetan egin dituen proiektuen azalpen memoria, betiere proiektu horien xedea bada bizikleta bidezko mugikortasunarekin zerikusia duten gaien inguruko heziketa, informazioa, ezagutza edo sentsibilizazioa.

  4. (Derrigorrezkoa) Proiektua gauzatzeko gastuen aurrekontua, kontu sailetan banakatuta, eta proiektuaren gainerako finantzazio bideak, halakorik balego.

  5. (Derrigorrezkoa) Beste edozein dokumentazio, esleipen irizpideak kreditatzeko aukera ematen duena.

  6. (Derrigorrezkoa) Copia del código de identificación fiscal.

  7. (Derrigorrezkoa) Certificadosde hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social (salvo que se autorice expresamente la cesión de dichos datos directamente al órgano gestor de las subvenciones).

  8. (Derrigorrezkoa) Erakunde eskatzailearen legezko ordezkari den pertsona fisikoaren NAren fotokopia eta ordezkaritza hori egiaztatzen duen agiria.

  9. (Derrigorrezkoa) Diru laguntza jaso dezakeen jarduketaren azalpen memoria.