Subvenciones Subvenciones

IZENDUNAK: Kultur egitasmo estrategikoetara zuzendutako diru-laguntza izendunak


  1. (Derrigorrezkoa) Eskatutako dirulaguntzaren xede den ihardueraren txosten xehekatua

  2. (Derrigorrezkoa) Egitarau horretarako aurreikusitako gastu eta dirusarreren aurrekontu banakatua

  3. (Derrigorrezkoa) Aurrekontua onartzearen akta

  4. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen ziurtagiria

  5. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria