Subvenciones Subvenciones

José Ignacio Tellechea Idígoras. Historia ikertzeko beka (2020)


  1. (Derrigorrezkoa) Banku edo Kontu korrontearen titularitatea ziurtatzen duen agiria. OBLIGATORIO, aurretik aurkeztu ez denean (OHARRAK ikusi)

  2. (Derrigorrezkoa) Eskatzai leak onuradun izateko eragozpenik ez duela adierazten duen lekukotasuna, ziurtagiria edo, hala badagokio, ardurapeko aitorpena. diru lagun tzen atarian).

  3. (Derrigorrezkoa) Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiria (nortasun agiria edo antzekoa). Beharrezkoa, aurretik aurkeztu ez denean. OHARRAK IKUSI

  4. (Derrigorrezkoa) Gipuzkoako Lurralde Historikoa osatzen duten edozein herritan bost urteko gutxienezko epean azken hamar urtetan izan duela egiaztatzen duen auzotasun administratiboaren egiaztagiria

  5. (Derrigorrezkoa) Agiri- bidezko curriculum vitaea eta espedientea akademikoa dokumentatua.

  6. (Derrigorrezkoa) Egingo den ikerketaren proiektua, gehienez ere 15 orrikoa

  7. (Derrigorrezkoa) Unibertsitateko irakasle edo sona handiko ikertzaile batek egindako txostena, ikerketa proiektua bermatuko duena

  8. (Aukerazkoa) Eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria. Edo bera eskatzeko baimena

  9. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzeko ziurtagiria. Edo bera eskatzeko baimena