Subvenciones Subvenciones

3. eranskina - Interes turístiko nabarmena duten kirol ekitaldiak antolatzea


  1. (Derrigorrezkoa) Eranskina (eredua bete)

  2. (Derrigorrezkoa) Proiektu edo jardueraren azalpen memoria

  3. (Derrigorrezkoa) Aurrekontua (diru sarrerak eta gastuak)

  4. (Aukerazkoa) Eskaera izenpetzen duen pertsonaren ordezkaritza egiaztatzeko agiria

  5. (Aukerazkoa) Zerga betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria (baimena eman ez den kasuetan bakarrik aurkeztu)

  6. (Aukerazkoa) Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela egiaztatzen duen agiria (baimena eman ez den kasuetan bakarrik aurkeztu)