Errepide sareko bide segurtasuna hobetzen duten udalerri txikien eta toki-erakunde txikien jarduketetarako laguntzak


 • Eskaera epea: Epez kanpo
 • Azken eguna: 2022
 • Bide Azpiegituretako Departamentua

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu
Foru Aldundiaren sareko errepideen inguruan jarduketak sustatzea, errepideen bide segurtasuna hobetzea eragingo dutenak.
 
 • Ikuspena hobetzea errepideen foru sarerako sarbideetan.
 • Sarbideetatik foru errepideetara isur daitezkeen uren bilketa.
 • Sarbideen amaierako zatiak hormigoitu edo asfaltatzea, Aldundiaren titulartasuneko errepideetako galtzada ez zikintzeko.
 • Foru errepideetatik oinezkoen edo txirrindularien zirkulazioa ateratzea dakarten jarduerak.
 • Bide segurtasuna hobetzeko jarduketak, hala nola, foru errepideetako bidegurutzeak seinaleztatzea, semaforoak jartzea eta argiztatzea.
 
Laguntzen zenbatekoa

Entitate eskatzaile bakoitzari 40.000 euro emango zaizkio gehienez deialdi bakoitzeko. Laguntzak zuzeneko dirulaguntzak izango dira, egindako inbertsioen zenbatekoaren gainean, portzentaje hauetan, biztanle kopuruaren arabera:

1.000 biztanletik behera ...............................................................................................................% 85

1.000 eta 2.500 biztanle behera artean.............................................................................................% 70

Hartzaileak

Laguntza hauen onuradun izango dira Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2.500 biztanletik beherakoak diren udalerri eta toki erakunde txikiak, baldin eta ez badaude martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluan erakunde onuradun izateko aurreikusitako debekuetako baten eraginpean.

Onuradun izateko debekurik ez dutela justifikatzeko, erantzukizunpeko adierazpena aurkez dezakete erakundeek.

Baldintzak

Gipuzkoako Lurralde Historikoan 2.500 biztanletik beherakoak diren udalerri eta toki erakunde txikiak, baldin eta ez badaude martxoaren 27ko 3/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluan erakunde onuradun izateko aurreikusitako debekuetako baten eraginpean.

Aurkeztu behar diren agiriak
 • Udalaren edo toki erakunde txikiaren ziurtagiria, non egiaztatzen den jarduketaeremua udal titulartasunekoa dela.
 • Eraginaren mugaketa, jardute-eremuak Gipuzkoako Foru Aldundiko bideen jabari publikoari eragiten badio
 • Dokumentu teknikoa, obrak zehazteko eta lizitatzeko nahikoa dena, eta gutxienez dokumentu hauek izango dituena:
  • Azalpen memoria (jarduera eta bide segurtasunean esperotako eragina).
  • Aurrekontua
  • Planoak (beharrezkoak direnean)
Eskaerak aurkezteko epea

Deialdia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik 20 egun balioduneko epean.

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak, horiekin batera aurkeztu beharreko gainerako dokumentazioarekin batera, nahitaez Internet bidez aurkeztuko dira, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren bitartez (https://egoitza.gipuzkoa.eus), dirulaguntzen atarian sartu (sinadura elektronikoaren edo gako operatiboaren bidez), horretarako eskuragarri dagoen berariazko inprimakia erabiliz. Eskaerak eta dokumentazio osagarria aurkezterakoan foru dekretu hau bete behar da: irailaren 28ko 23/2010 Foru Dekretua, Foru Administrazioaren eremuan bitarteko elektronikoen erabilera arautzekoa.

Administrazio-isiltasunaren efektuak

Negatiboa

Ebazpen Epea

Sei hilabetekoa izango da, deialdia argitaratzen denetik aurrera kontatzen hasita.

Araudi aplikagarria
Oinarri hauen xede diren dirulaguntzei, bertan ezarritakoaz gain, honako hauek aplikatuko zaizkie: martxoaren 27ko 3/2007 Foru Araua, Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoa; eta hori garatzeko erregelamendua, apirilaren 29ko 24/2008 Foru Dekretuaren bidez onartutakoa.
 
Oinarri hauetan araututako dirulaguntzak ez dira estatuko laguntzak Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Itunak 107. artikuluko 1. puntuan xedatutakoaren arabera, estatu kideen arteko merkataritza trukatze ei ez baitiete eragiten. Izan ere, diruz lagundu daitezkeen jarduerek tokiko izaera nabarmena daukate eta laguntza horien onuradunak tokiko erakundeak izango dira, euren eskumen propio eta legitimoen barruan, interes orokorrean oinarritu behar dira.
Oharrak

Diruz lagundutako proiektua ez bada egiten edo zati batean bakarrik egiten bada eta Departamentuari ez bazaio hori zuritzeko jakinarazpenik egiten, Dirulaguntzei buruzko 3/2007 Foru Arauan aurreikusita dagoen zigor prozedura hasi ahal izango da proportzionaltasun irizpideak erabiliz, kontuan hartuta proiektu osotik egindako lanak eta jasotako zenbatekoak.

Internetera Sarrera

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 103 zk., 2022-06-01

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Bide Azpiegituretako Departamentua
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.