Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako beka


  • Eskaera epea: Epez kanpo
  • Azken eguna: 2019
  • Turismo

Deskribapena:

Deskribapena eta laguntza jaso dezaketen kontzeptu

Turismoaren sektorean aplikatutako prestakuntza berezirako eta ikerketarako beka.

Laguntzen zenbatekoa

10.000,00 euro

Hartzaileak

Unibertsitate titulu hau dutenak:
• Turismoko Gradua edo diplomatura.
• Gizarte Zientzien arloko Gradua.
Aipatutako goiko betekizun horiek bete gabe izan arren, eskabidea egiten duenak uste badu beken deialdia egiteko ebazpena argitaratzen den ekitaldiko ekainerako betekizunok beteko dituela, eskabidea onartuko da eta behin-behinean ebaluatuko da azken emaitzei begira. Beka emateko orduan bete beharreko baldintza izango da,  beka behin betiko emateko orduan eskabide-egileak ikasketak burututa dituela egiaztatzea agirien bidez; horretarako, dagokion dokumentazio akademikoa aurkeztu beharko du Gipuzkoako Foru Aldundiko Turismo Zuzendaritzan.

Atzerriko tituluak behar bezala homologatu beharko ditu beka eskaera aurkezten den unean Hezkuntzan eskumena duen ministerioak.
 

Baldintzak

- Beka eskatzen duen urteko abenduaren 31n 31 urte bete gabeak izatea
- Gipuzkoako Lurralde Historikoa osatzen duten edozein herritan auzotar izatea azken hamar urteotan gutxienez bost urtez.
 

Aurkeztu behar diren agiriak

- Eskaera orria
- Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiriaren fotokopia (nortasun agiria,).
- Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak. Horien ordez, interesatuek adierazpen bat izenpetu dezakete, berariazko baimena emanez ziurtagiri horiek egin behar dituzten entitateek behar diren datuak Kultura, Turismo,Gazteria eta Kirol Departamentuaren esku utz ditzaten.
- Eskatzaileak onuradun izateko eragozpenik ez duela adierazten duen lekukotasuna, ziurtagiria edo, hala badagokio, ardurapeko aitorpena.
- Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria. Agiri hori aurkeztu beharko da, bakar-bakarrik, diru laguntza bat lehenengo aldiz eskatzen denean edo kontuaren ezaugarriak aldatu direnean.
- Diru laguntza eskatzen den proiektuaren, programaren edo jardueraren gaineko azalpen txosten zehatza.
- Azken hamar urteotan gutxienez bost urtez  Gipuzkoako Lurralde Historikoko edozein herritako auzotarra izan dela egiaztatzen duen auzotartasun egiaztagiria.
- Agiri-bidezko curriculum vitae eta espediente akademikoa.
- Egingo den ikerketa proiektua, gehienez 15 orri izan beharko dituena.
- Unibertsitateko irakasle edo sona handiko ikertzaile batek egindako txostena, ikerketa proiektua bermatuko duena.

Eskaerak aurkezteko epea

Hasiera: 2019ko maiatzaren 10a
Amaiera: 2019ko ekainaren 31a

Eskaerak aurkezteko lekua

Eskaerak, Kultura Zuzendaritza Nagusiak emandako ereduaren arabera, eta ezarritako dokumentazioarekin batera, Internet bidez aurkeztea hobetsiko da, ahal dela eta dituzten ezaugarriek bide hori ixten ez badie, Gipuzkoako Foru Aldundiko egoitza elektronikoan (https://www.gfaegoitza.eus helbidean) barrena, diru laguntzen atarian sartu eta ondorio hauetarako bertan eskuragarri jarri den berariazko inprimakia erabiliz.Eskaerak eta dokumentazio osagarria Internet bidez aurkezterakoan Administrazio Publikoen prozedura administratibo komunari buruzko 2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeko 14.2 eta 68.4 artikuluak ezarritakoari jarraituz.

Eskatzaileak ez badu sinadura elektronikorik, pasahitzik edo elektronikoki eskaera aurkezteko baliagarri den nortasuna egiaztatzeko beste edozein bitartekorik, aplikazio informatikoaren bidez betetako eskaera orria aurkeztu beharko du paperean sinatuta.

Halaber, badago aukera eskaerak eta dokumentazioa, Kultura, Turismo, Gazteria eta  Kirol Departamentuari zuzenduta, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura, Gazteria eta Kirol Departamentuaren Erregistro Orokorrean (Koldo Mitxe¬lena, Urdaneta 9, 20006 Donostia) edota Gipuzkoako Foru Aldundiaren Erregistro Zentralean (Gipuzkoa plaza z/k, behe solairua, 20004 Donostia).

Ebazpen Epea

Sei hilabete, urteko deialdia argitaratzen denetik aurrera kontatuta.

Administrazio-isiltasunaren efektuak

Eskaera ezetsitzat joko da.

Araudi aplikagarria

2019ko apirilaren 30ko Diputatuen Kontseiluaren erabakia, Kultura, Turismo, Gazteria eta Kirol Departamentuak kudeatzen dituen beken eta laguntzen oinarri arautzaileak onartzen dituena.
03-030/2019 Foru Agindua, maiatzaren 7koa, turismo sektorean aplikatutako ikerketarako bekak emateko 2019ko deialdia onartzen duena.

Informazio osagarria

Turismoko Zuzendaritza Nagusia. Gipuzkoa plaza z.g. 20004 Donostia.

Eneritz Toledo Mendinueta: 943 112187/ emaila: etoledo@gipuzkoa.eus

Dokumentuak deskargatu

Edozein zalantza izanez gero, kontsultatu

Departamentua/Zerbitzua Turismo
KONTSULTAK, KEXAK ETA IRADOKIZUNAK
Jar zaitez harremanetan Foru Aldundiko edozein departamenturekin eta egiozu zure kontsulta.
 

Dokumentuak deskargatu

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren laguntzei eta diru laguntzei aplikatu beharreko Jokabide kodea eta zuzentasun instituzionaleko esparrua (PDF)

Integritatearen kultura sendotzea eta azpiegitura etiko bat eraikitzea du helburu, bai Foru Aldundiaren eta haren sektore publikoaren kasuan, bai laguntza eta dirulaguntza horien onuradun diren entitate, enpresa edo organismoen kasuan.