Web edukia bistaratu Web edukia bistaratu

Foru Aldundiarekiko harremanetan herritarrek dituzten eskubideak

 • Eskubidea dute Foru Aldundiarekin dituzten harremanetan beren eskubideak eskatzen eta obligazioak betetzen lagunduko dieten informazioa eta laguntza jasotzeko. Horrek esan nahi du eskubidea dutela Gipuzkoako Foru Aldundiaren jarduerari buruz informazioa egiazkoa eta osoa jasotzeko eta Foru Aldundian egin beharreko tramite eta betekizunetan aholkatuak izateko.
 • Eskubidea dute Foru Aldundiko agintari eta langileengandik arreta adeitsua eta zentzuduna jasotzeko. Eskubide eta obligazio horiek bete daitezen, Foru Aldundiak bidea erraztuko du.
 • Eskubidea dute Gipuzkoako Lurralde Historikoko edozein hizkuntza ofizial erabiltzeko Foru Aldundiarekiko harremanetan.
 • Eskubidea dute herritarrei arreta egin edo laguntza ematen diena nor den jakiteko, eta eskubidea dute, era berean, dagozkien tramiteen erantzuleak zein agintari eta langile diren jakiteko.
 • Eskubidea dute Foru Aldundian aurkeztutako agirien kopia zigilatua jasotzeko, legeek eskatzen ez dituzten agiriak ez aurkezteko eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku utzitako agiriak, indarrean jarraitzen duten neurrian, berriro ez aurkezteko.
 • Eskubidea dute aurkezten dituzten jatorrizko agirien kopia konpultsatuak jasotzeko eta jatorrizko agiriak eskuratzeko, Foru Aldundiak bere esku gorde behar dituenean izan ezik.
 • Eskubidea dute Foru Aldundiak bere jardunean eskuratzen dituen datu, txosten edo aurrekariak isilpekoak izateko, legeek ezarritako eran.
 • Eskubidea dute interesatu gisa ageri diren prozeduren tramitazioa zein egoeratan dagoen jakiteko eta prozedura horietan bildutako agirien kopia eskuratzeko, eta baita Foru Aldundiaren erregistro eta artxibategietan sartzeko ere, legeek agindutako eran.
 • Eskubidea dute interesatuari entzun aurreko edozein fasetan alegazioak egin eta dokumentuak aurkezteko, zeinak ebazpen proposamena idazterakoan horiek guztiak kontuan hartu behar diren.
 • Eskubidea dute Foru Aldundiak prozedura guztiak berariaz ebaz ditzan eta aplikazioko araudiek ezarritako epean ebazpenak jakinaraz ditzan.
 • Eskubidea dute Foru Aldundiaren egintzen jakinarazpenetan adierazita agertzeko zein errekurtso aurkez daitekeen, zein epetan eta nori aurkeztu behar zaion.
 • Eskubidea dute beren kexa aurkezteko, interesatu gisa agertzen diren prozeduren tramitazioan hutsegiterik edo atzerapenik gertatuz gero, eta, era berean, erreklamazioak aurkezteko ere, Foru Aldundiaren zerbitzuen funtzionamenduan utzikeriarik edo beste arazoren bat gertatuz gero.
 • Eskubidea dute bai Foru Aldundiari berari bai haren zerbitzuko langileei erantzukizunak eskatzeko, legez bidezkoa denean.
 • Eskubidea dute Foru Aldundiaren egintzak direla-eta esku-hartzera behartuta egonez gero, ahalik eta kosturik txikiena izateko.
 • Foru departamentuen eskumeneko kudeaketa arloetan legeek aitortzen dieten beste edozein eskubide.